fbpx
header-image-bg

Archive for May 2, 2019

 
 
 
 
 

บริษัท วงศ์บราเดอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด (ต่อไปนี้จะใช้คำเรียกว่า "บริษัทฯ") ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

2. ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

2.1 กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทจะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร

Read More