ฟิล์มกรองแสงอาคาร นาโนคาร์บอนเซรามิค Independent MX-I935 / 50%

1,200 ฿20,000 ฿

หน้าฟิล์มกว้าง 1.50 เมตร

ความหนาของฟิล์ม
Thickness (Micron/Mil)
50/2
แสงส่องผ่าน
Visible Light Transmission
35%
ลดรังสี IR
IR Rejection
86%
ลดรังสี UV
UV Rejection
99%
การสะท้อนแสง (ด้านใน/ด้านนอก)
Light Reflection (Int/Ext)
7%/7%
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด
SHGC
0.49
ลดความร้อนรวม
Total Solar Energy Rejected
75%
ล้างค่า
ฟิล์มกรองแสงอาคาร นาโนคาร์บอนเซรามิค Independent MX-I935 / 50%