fbpx

ฟิล์มกรองแสงอาคาร นาโนคาร์บอนเซรามิค Independent MX-I970 / 20%

1,200 ฿20,000 ฿

หน้าฟิล์มกว้าง 1.50 เมตร

ความหนาของฟิล์ม
Thickness (Micron/Mil)
50/2
แสงส่องผ่าน
Visible Light Transmission
70%
ลดรังสี IR
IR Rejection
86%
ลดรังสี UV
UV Rejection
99%
การสะท้อนแสง (ด้านใน/ด้านนอก)
Light Reflection (Int/Ext)
7%/7%
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด
SHGC
0.60
ลดความร้อนรวม
Total Solar Energy Rejected
57%
ล้างค่า
ฟิล์มกรองแสงอาคาร นาโนคาร์บอนเซรามิค Independent MX-I970 / 20%