ฟิล์มกรองแสงอาคาร นาโนคาร์บอนเซรามิค Independent Plus MX-IP35 / 40%

1,500 ฿25,000 ฿

หน้าฟิล์มกว้าง 1.5 เมตร

ความหนาของฟิล์ม
Thickness (Micron/Mil)
50/2
แสงส่องผ่าน
Visible Light Transmission
35%
ลดรังสี IR
IR Rejection
98%
ลดรังสี UV
UV Rejection
100%
การสะท้อนแสง (ด้านใน/ด้านนอก)
Light Reflection (Int/Ext)
7%/7%
ค่าสัมประสิทธิ์การบังแดด
SHGC
0.44
ลดความร้อนรวม
Total Solar Energy Rejected
84%
ล้างค่า
ฟิล์มกรองแสงนาโนคาร์บอนเซรามิค Independent Plus IP35
ฟิล์มกรองแสงอาคาร นาโนคาร์บอนเซรามิค Independent Plus MX-IP35 / 40%